Gematigd positieve reacties uit de sector op hoofdlijnenakkoord

De reacties van woningmarktpartijen op het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB op 15 mei presenteerden zijn gematigd positief .

Ze lijken vooral opgelucht dat er eindelijk een akkoord is gesloten.

WoningBouwersNL, de branchevereniging voor woningbouwers, reageert positief op de aangekondigde maatregelen uit het nieuwe coalitieakkoord, die gericht zijn op het aanpakken van de wooncrisis.

De vier partijen erkennen volkshuisvesting nadrukkelijk als een grondwettelijke taak van de overheid, en benoemen het terugdringen van het woningtekort als topprioriteit. WoningBouwersNL steunt deze ambitie volledig en is verheugd over de inzet van een coördinerend minister die regie voert op de ruimtelijke ordening en woningbouw.

‘Bijdrage betaalbare woningen te laag’

De coalitie streeft ernaar jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, passend bij de demografische en ruimtelijke ontwikkelingen. WoningBouwersNL onderschrijft de noodzaak van bindende afspraken tussen rijksoverheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies om deze doelstelling te behalen.

WoningBouwersNL juicht de stimulering van het bouwen van private huurwoningen en ‘de verduidelijking van de fiscale positie van de eigen woning’ toe. Daarnaast steunt WoningBouwersNL ook de maatregelen gericht op het bevorderen van betaalbaarheid en diversiteit in het woningaanbod. Het bouwen van ten minste 30% sociale huurwoningen en de focus op betaalbare woningen voor middeninkomens zijn stappen in de juiste richting. Wel is de financiële ondersteuning om deze betaalbare woningen te realiseren met €1 miljard per jaar, volgens WoningBouwersNL veel te laag.

NVM: woningmarkt topprioriteit

NVM is ‘verheugd’ dat de aanpak van het woningtekort een topprioriteit is voor het nieuwe kabinet. Het akkoord benadrukt dit met een minister die regie voert op wonen en ruimtelijke ordening. Het hoofdlijnenakkoord biedt de bouwstenen om letterlijk te bouwen aan een beter Nederland, waarin (woon)plek is voor iedereen.

Belangrijk is wél dat de markt goed betrokken wordt bij de uitwerking, stelt NVM. De vereniging wil graag meedenken om op de te organiseren Woontop realistische en wederzijds afdwingbare afspraken te maken. Alleen dan kunnen de 100.000 woningen per jaar volgens NVM ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

 Aantrekkelijke huursector

NVM is ook blij dat de formerende partijen maatregelen nemen om investeren in de huursector weer aantrekkelijk te maken. Het verminderen van regel- en belastingdruk dragen daaraan bij. Een substantiële midden- en vrije huursector zijn van cruciaal belang voor een stabiele en goed functionerende woningmarkt, stelt NVM in haar reactie op het hoofdlijnenakkoord.

VEH: geen verplichte verduurzaming

Vereniging Eigen Huis (VEH) is gematigd positief over het hoofdlijnenakkoord, maar heeft wel zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken.

VEH is blij dat er geen verplichtingen komen voor huiseigenaren en kopers om hun woning te verduurzamen. De vereniging hecht aan het stimuleren om te verduurzamen in plaats van verplichtingen op te leggen.

NEPROM: hopelijk flinke impuls woningbouw

Vereniging van projectontwikkelaars Neprom steunt de ‘ambitieuze’ woningmarktplannen van het toekomstige kabinet. “De aangekondigde maatregelen om procedures rondom vergunningverlening te verkorten, netcongestie aan te pakken en nieuwe woningbouwlocaties aan te wijzen gaan de productie hopelijk een flinke impuls geven”, zegt directeur Fahid Minhas in de reactie van NEPROM.

Minhas heeft ook nog wel aandachtspunten: “In de lijst met maatregelen die een doorbraak in de wooncrisis moeten forceren, missen wij aandacht voor het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt.” Daarnaast is het volgens NEPROM belangrijk dat de vormgeving van een planbatenheffing gericht wordt op de aanpak van grondhandel en – speculatie. Bbij de uitwerking ervan moet bovendien oog zijn voor de huidige financiële bijdrage die ontwikkelaars al leveren voor publieke voorzieningen in een gebiedsontwikkeling in relatie tot de haalbaarheid van plannen.

Bron: BVM

Foto: Pixabay